Ilmainen EU toimitus yli 50 € tilauksille

1. Vastuullisuus

1.1. Meille on tärkeää turvata henkilötietosi ja kertoa mitä henkilötietoja keräämme sinusta.

1.2 Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja, sekä miten varmistamme, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

2. Rekisterinpitäjä

Lakrids by Johan Bülow A/S (Hereinafter referred to as ”Lakrids”) CVR-nr: 33041586 Sydholmen 7 DK-2650 Hvidovre
Danmark

P: [+45] 3217 6822 E: [email protected] W: www.lakridsbybulow.fi

3. Henkilötiedot

3.1 Meille on tärkeää pitää henkilötietosi turvassa. Käsittelemme asiakkaidemme tietoja tietosuojalakeja noudattaen mitä tulee muun muassa tiedon keräämiseen, tallentamiseen, poistamiseen ja päivittämiseen.

3.2 Henkilötietojen käsittelyssä otamme huomioon tietosuojaoikeuksiin liittyvät periaatteet. Kun kysymme tietojasi, kerromme miten, miksi, ja mihin tarkoitukseen tietoja käytetään. Käsittelemme henkilötietoja tässä tietosuojaselostuksessa asiakkaille selostettuihin tai tietojen keruun yhteydessä mainittuihin tarkoituksiin.

3.3 Seuraavaksi kerromme minkälaista dataa keräämme, mihin tarkoituksiin ja keneen voit ottaa yhteyttä jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta.

4. Kerättävät henkilötiedot

4.1 Keräämme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Perustiedot (nimi, nimimerkki, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, profiilikuva, sijainti, etc)
 • Verkkotiedot, kuten IP- osoite
 • Ostohistoria
 • Maksuhistoria
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Evästeet ja muut tunnisteet

5. Mihin käytämme tietoja

5.1 Keräämme ja tallennamme tietojasi muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • tarjoamaan tietoa Lakrids:n palveluista ja uutisista
 • yhteydenottoon saadaksemme palautetta palveluistamme
 • tietojen keräämiseen Lakrids:n asiakaskunnasta tai palveluista
 • varaus- ja ostopyyntöjen toteutukseen
 • maksujen käsittelyyn - mukaan lukien luottotarkistukset ja perintä
 • Ilmoittamaan päivityksistä tai muutoksista palveluissamme
 • yhteydenottoon markkinointintitarkoituksessa
 • tarjotaksemme kilpailuja, arvontoja, alennuksia tai muita kampanjoita

6. Rekisteröidyn oikeudet

6.1 Rekisteröidyllä on oikeudet omien tietojensa lukemiseen, muokkaamiseen, siirtämiseen ja poistamiseen. (Pyydettäessä kopio kaikista tiedoista on toimitettava rekisteröidylle.)

6.1.1 Rekisteröity on oikeutettu tietämään:

 • syyt tietojen keruulle
 • mitä henkilötietoja kerätään
 • kenelle henkilötietoja tullaan jakamaan
 • aika, joka henkilötietoja tullaan säilyttämään
 • hänellä olevan oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, poistamaan tai rajoittamaan rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä
 • hänellä olevan oikeus tehdä valitus viranomaiselle
 • tietää saatujen henkilötietojen alkuperä, jos rekisteröity ei ole niitä itse luovuttanut
 • tietää mahdollisista automaattisten päätösten esiintymisestä, kuten profiloinnista (22 artikla 1 ja 4) ja siihen odotettavissa olevista seurauksista rekisteröidylle

6.1.2 Rekisteröidyn tulee tietää henkilötietojensa siirrosta kolmansiin maihin

6.1.3 Jos rekisteröity pyytää tietojaan, etsimme kaikki järjestelmät - mukaan lukien kaikki tietokannat, laitteistot ja kannettavat tietovälineet, samoin kuin kaikki fyysiset materiaalit, jotka ovat osa rekisteriä, ja luovutamme henkilötiedot rekisteröidylle.

6.1.4 Rekisteröidyllä on lakisääteisten edellytysten täyttyessä seuraavat lakisääteiset tietosuojaoikeudet: yllämainittu pääsy omiin henkilötietoihinsa (GDPR, 15 artikla), oikeus tietojen henkilötietojen poistamiseen (GDPR, 17 artikla), oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR, 16 artikla), oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen (GDPR, 18 artikla), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR, 20 artikla), oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (GDPR, 77 artikla), oikeus peruuttaa suostumus (GDPR, 7 artikla 3 kohta) sekä oikeus vastustaa tiettyjä käsittelytoimenpiteitä (GDPR, 21 artikla).

Jos rekisteröidyn tietojen käsittely pohjautuu etujamme koskevaan arviointiin GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti (esim. luottokelpoisuuden ilmoittamiseen ulkoiseen asiakastietorekisteriin), rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä.Tällaisessa tilanteessa pyydämme rekisteröityä esittämään syyt, joiden vuoksi hän ei halua tietojansa käsiteltävän. Jos vastustaminen on perusteltua, tarkistamme asian ja joko lopetamme tietojen käsittelyn - tai mukautamme sitä ja ilmoitamme asiakkaalle perustellut syyt sille, miksi saamme jatkaa hänen tietojensa käsittelyä.

7. Tietojen käsittely

7.1 Käsittelyperiaatteet ja riskianalyysi

7.1.1 Kaikki kerätty data tulee olla oleellista yritykselle, ja tiedon keräämiselle pitää olla lailliset oikeudet. Tietojen pitää olla ajan tasalla ja tarvittaessa päivitettävä.

Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään salattuina, jonka lisäksi olemme suojanneet verkkosivustomme ja muut järjestelmämme teknisillä ta organisatorisilla toimenpiteillä. Tämä on tehty rekisteröityjen tietojen katoamista, tuhoutumista, väärinkäyttöä, muuttamista ja valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa levittämistä vastaan. Suorittamamme riskianalyysi on tämän tietosuojakäytännön perusta.

7.2 Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

7.2.1 Jos tietyntyyppinen käsittely etenkin uutta teknologiaa käytettäessä todennäköisesti aiheuttaa – käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset huomioon ottaen – luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä toteutettava arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojalle.

7.2.2 Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi vaaditaan erityisesti tapauksissa joissa:

a) luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava arviointi, joka perustuu automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja johtaa päätöksiin, joilla on luonnollista henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat luonnolliseen henkilöön vastaavalla tavalla merkittävästi. b) laajamittainen käsittely, joka kohdistuu 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilötietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin c) yleisölle avoimen alueen järjestelmällinen valvonta laajamittaisesti.

7.2.3 On harvinaista, että joutuisimme suorittamaan arviointia, joka täyttäisi jonkin yllämainituista kriteereistä. Tästä syystä vaikutustenarviointia koskevilla säännöksillä ei ole suurta vaikutusta rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn.

7.2.4 Jos vaikutustenarvionti toteutetaan, otamme arvioinnin tuloksen huomioon ja suoritamme tarvittavat toimenpiteet.

7.3. Tietosuojavastaavan nimittäminen

7.3.1 Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on nimitettävä tietosuojavastaava aina kun:

a) tietojenkäsittelyä suorittaa jokin muu viranomainen tai julkishallinnon elin kuin lainkäyttötehtäviään hoitava tuomioistuin; b) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat käsittelytoimista, jotka luonteensa, laajuutensa ja/tai tarkoitustensa vuoksi edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa; tai c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta käsittelystä, joka kohdistuu 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin ja 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin.

7.3.2 Lakrids ei käsittele edellä mainitun kaltaista dataa, eikä tästä syystä ole nimennyt tietosuojavastaavaa.

7.3.3 Meillä on kuitenkin organisaatiossamme henkilö, jonka vastuulla on tehtävät ja neuvontapalvelu, jotka yleensä ovat tietosuojavaltuutetun vastuulla.

7.4 Henkilötietojen käsittelijä

7.4.1 Lakrids toimii pääasiallisesti työntekijöidensä ja asiakkaiden henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Lakrids arvioi, onko henkilötietojen keräämiselle / käsittelylle tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä perustaa ja kuinka kauan henkilötietoja tulisi säilyttää.

7.5 Tietojenkäsittelysopimus

7.5.1 Tietojenkäsittelysopimus on tehtävä meidän (rekisterinpitäjän) ja toisen osapuolen (tietojenkäsittelijän) välillä, ja sen on täytettävä tietojenkäsittelysopimusten vaatimukset, jotka on määritelty yleisessä tietosuoja-asetuksessa, vrt. yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohta. Tämä tarkoittaa, että on laadittava sopimus tai muu oikeudellinen asiakirja, joka sitoo tietojenkäsittelijää. Lisäksi edellytetään, että tietojenkäsittelysopimus on kirjallisessa, että sähköisessä muodossa.

7.5.2 Lisäksi yleisessä tietosuoja-asetuksessa asetetaan useita erityisiä vaatimuksia tietojenkäsittelysopimuksen sisällölle. Sopimuksessa on mainittava muun muassa käsittelyn aihe ja kesto, käsittelyn luonne ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen luokat sekä rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet sekä tietojenkäsittelijän velvollisuudet tehtävän suorittamisessa. Nämä vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan 3 kohdan a-h alakohdassa.

7.5.3 Jos toimimme henkilötietojen käsittelijänä asiakkaalle, meillä tulee olla kirjallinen sopimus datan käsittelystä asiakkaan kanssa.

7.5.4 Tietojen siirto kolmansiin maihin

7.5.4.1 Henkilökohtaista dataa ei siirretä kolmansiin maihin

7.6 Tietojenkäsittelijät

7.6.1 Tekniset operaatiot Lakridsilla on ulkoistettu. Nämä yritykset toimivat tietojen käsittelijöinä, jonka rekisterinpitäjänä Lakrids toimii.

7.6.2 Tietojenkäsittely tapahtuu Euroopan unionissa

7.6.2.1 Tietojenkäsittelijä toimii yksinomaan sääntöjemme mukaisesti

7.6.3 Käytämme seuraavia tietojenkäsittelijöitä:

Tietojenkäsittelijä Sijainti: Tanska Sopimustyyppi: Tietojenkäsittely

7.6.4 Jos käsittely on määrä suorittaa rekisterinpitäjän lukuun, rekisterinpitäjä saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu.

7.7 Asiakastietojen luovutus

7.7.1 Saatamme luovuttaa asiakastietoja muille yrityksille tai ihmisille seuraavista olosuhteista johtuen:

 • jos tietojen jakaminen on välttämätöntä Lakridsin ja Lakridsin ominaisuuksien tai pyytämäsi palvelun tarjoamiseksi
 • pitääksemme sinut ajan tasalla uusimmista tuotetiedotuksista, ohjelmistopäivityksistä, erikoistarjouksista tai muusta tiedosta, joista uskomme sinun haluavasi kuulla joko meiltä tai liikekumppneiltamme (jos et ole kieltäytynyt näiden viestien vastaanottamisesta) Huomioi, ettet voi kieltäytyä palveluilmoituksista, jotka sisältävät Lakridsin käytön kannalta tärkeää tietoa.
 • jos laki velvoittaa meitä muun muassa rikoksen estämiseksi tai henkilökohtaisen omaisuuden, yleisön tai Lakridsin suojelemiseksi
 • yrityksen myynnistä tai fuusioitumisesta, konsolidoinnista, uudelleenjärjestelyistä, tai muusta yrityksen muutoksesta johtuen (myös jos kyseessä konkurssi tai siihen liittyvä menettely)
 • kun rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen jakamiseen
 • Lakrids voi jakaa muita kuin henkilötietoja kolmansille osapuolille (esim. Koottuja tai väestötietoja)

7.8 Jakaminen sosiaalisiin medioihin

7.8.1 Henkilökohtaista dataa ei jaeta sosiaalisen median kanavoihin

7.9 Muu jakaminen

7.9.1 Jos saamme pyynnön poliisilta tai muulta julkiselta viranomaiselta/ oikeuslaitokselta, luovutamme henkilökohtaisen datasi lain puitteissa.

7.10 Yhteenveto oikeudellisista syistä tietojen luovuttamiselle

7.10.1 Voimme paljastaa henkilötietoja ulkopuolisille yrityksille, organisaatioille tai yksityishenkilöille, jos uskomme että niihin pääsy, käyttö, säilyttäminen tai luovuttaminen on välttämätöntä:

(1) sovellettavan lain, asetuksen, oikeudellisen prosessin tai täytäntöönpanokelpoisen valtion pyynnön noudattamiseksi. (2) kyseessä on mahdollinen rikostutkinta, (3) kyseessä on ostopetos, tai turvallisuus- tai tekninen uhka (4) kyseessä on vahingonkorvaus meille tai käyttäjillemme,

7.11 Lakrids ei käytä henkilökohtaista dataa profilointiin

7.12 Tekniset toimenpiteet

7.12.1 Tanskan tietosuojaviraston tietoturvaohjeet luovat perustan sille, miten toimimme yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla.

7.12.2 Pääsy henkilökohtaiseen dataan on rajoitettu niihin henkilöihin, joilla on todellinen tarve päästä käsiksi noihin tietoihin.

7.12.3 Henkilötietojen käsittelijöiden tulee olla koulutettuja toteuttamaan riittävät suojatoimet niin, että varmistetaan rekisteröidyn tietojen suojelu.

7.12.4 Henkilötietoihin pääsy tulee olla mahdollisimman harvalla työntekijällä - kuitenkin niin monella, että voidaan voidaan turvata niihin pääsy silloin, kun vastuuhenkilö ei estynyt esimerkiksi sairastapauksen takia.

7.12.5 Kirjalliset henkilötiedot esimerkiksi, esimerkiksi paperiset dokumentit tulee säilyttää ja hävittää turvallisuutta noudattaen. Tietokoneella olevat tiedot on salattu ja koodattu, eikä niihin pääse käsiksi kun henkilöt jotka omaavat oikeudet. Salasanat tulee vaihtaa kuuden kuukauden välein. Tämä pätee myös tietoihin, jotka on tallennettu esimerkiksi USB- tikkuihin - myös nuo tiedot tulee salata. Tietokoneissa tulee olla päivitetty virustorjunta ja palomuuri, sekä suojattu Wlan. Jos henkilötietoja lähetetään sähköpostin välityksellä, tulee nuo viestit lähettää salattuina. Kaikki järjestelmässämme olevat tiedot sijaitsevat suojatuissa palvelimissa.

7.12.6 Meillä on tarkat sisäiset ohjeistukset koskien henkilötietojen kaikenlaista käsittelyä, säilytystä, siirtoa ja tuhoamista, jolla takaamme tietojen turvallisuuden ja estämme ulkopuolisten pääsyn tietoihin. Kaikki, joilla on pääsy henkilötietoihin, ovat salassapitovelvollisia.

7.13 Varmuuskopio

7.13.1 Teemme seuraavanlaisia varmuuskopioita:

a) Rolling back-up: Tämä menetelmä ottaa varmuuskopion päivittäin kaikista tiedosto- ja datapäivityksistä ja luo varmuuskopion kaikista uusista tiedoista. Tämä luo muokkaushistorian niin, joka mahdollistaa hävinneiden tiedostojen palautuksen. b) Back-up clone: Tämä varmuuskopiointi luo täydellisen kopion jokaisesta verkossa olevasta laitteesta. c) Back-up offsite. Tämä varmuuskopio estää tietojen menetyksen, jos varmuuskopio tallennetaan paikan päällä. Kaikki tiedot ja tiedostot varmuuskopioidaan ja varmuuskopio tallennetaan konesalin ulkopuolelle

7.13.2 Kaikki varmuuskopiot ja tiedostot korvataan 40 päivän välein. Yksittäisten tiedostojen poistaminen varmuuskopiosta ei ole teknisesti mahdollista. Kun olet pyytänyt henkilötietojen poistamista, tiedot poistetaan mutta ne pysyvät varmuuskopiona, kunnes kyseinen varmuuskopio korvataan 40 päivän kuluttua uudella. Olemme kuitenkin varmistaneet, ettei henkilötietoja palauteta varmuuskopiosta uudelleen, koska henkilötiedot on poistettu "oikeus tulla unohdetuksi"- artiklan 17 mukaisesti.

7.14 Tietojen poistaminen

7.14.1 Kun toimeksianto asiakkaan kanssa on päättynyt, meillä ei ole tarvetta käsitellä henkilötietoja. Kirjanpitosääntöjen mukaan maksuun liittyvät henkilötiedot tulee kuitenkin säilyttää viisi vuotta, sekä kuluva kalenterivuosi tilikauden päättymisen jälkeen. Henkilötietoja voidaan säilyttää kolmen vuoden ajan toimeksiannon päättymisestä sen varmistamiseksi, että voimme edustaa tarvittaessa etujamme oikeudessa. Yhteystiedot tulee olla päivitettynä, tai tarvittaessa poistaa. Sähköpostit, jotka voivat olla tärkeitä oikeudellisten toimien kannalta, on säilytettävä 5 vuoden ajan ja sitten poistettava, ellei Lakrids:lla ole tietojen säilyttämiselle ole enää perusteita.

Tanskan tietosuojaviraston tietoturvatekstistä ST3 mukaan henkilötietojen poistaminen tarkoittaa, että henkilötiedot tulee poistaa peruuttamattomasti kaikista tallennusvälineistä, joihin ne on tallennettu, ja että henkilötietoja ei ole mahdollista palauttaa missään muodossa. Tämä koskee kaikkia tallennusvälineitä - mukaan lukien kannettavat tallennusvälineet, kuten kannettavat tietokoneet, USB-tikut, sekä varmuuskopiot. Kaikki materiaali tulee tuhota tai palauttaa asiakkaalle.

Vaihtoehtoisesti henkilötiedot voidaan anonymisoida siten, ettei niitä voida osoittaa tietylle henkilölle. Tässä tapauksessa yleistä tietosuoja-asetusta ei sovelleta, ja täydellinen nimettömyys on siten vaihtoehto poistamiselle. Poistamisen / anonymisoinnin jälkeen suoritamme asianmukaiset tarkastukset eri hakujen muodossa jotta varmistamme ettei mitään tietoja löydy.

7.15 Ilmoitusvelvollisuus asiakkaalle

7.15.1 Jokainen asiakas saa halutessaan linkin tietosuojakäytäntöön, jonka lisäksi tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta lakrids.fi.

8. Yksityiskohdat tietojen käytöstä

8.1 Käsittelyvaltuudet

8.1.1 Valtuutemme henkilötietojen käsittelyyn perustuu ensisijaisesti asiakkasuhteeseemme ja kykyymme hallinnoida tehtyjä sopimuksia. Noudatamme tässä yleistä tietosuoja-asetusta. (artikla 6 1 kohta a-c ja f alakohta sekä artikla 9 kohta 2 a ja f alakohta)

8.1.2 Tietojen käsittely on lainmukaista seuraavissa tapauksissa, (i) kun on annettu suostumus, (ii) kun se on tarpeen sopimuksen yhteydessä tai suunnitellun sopimuksen tekemistä varten (iii) käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (iv) tapauksissa jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut (v) käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

8.1.3 Saamme käsitellä henkilötunnuksia seuraavissa tapauksissa (i) noudatamme lakia (ii) meillä on suostumus (iii) käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi (Danish Data Protection Act, section 11, cf. section 7.)

8.1.4 Käsittelemme henkilötietoja kunnioituksella yllämainittuja säädöksiä noudattaen.

8.2 Verkkosivulla vierailu

8.2.1 Vieraillessasi kotisivuillamme keräämme lisäksi dataa, jota ei voida käyttää käyttäjien identifioimiseen tai käyttää yhteydenotto- tarkoitukseen. Tällaista informaatiota on muun muassa demografiset tiedot kuten ikä ja sukupuoli, tai selain jota käytät.

8.3 IP- osoite ja selainasetukset

8.3.1 Joka vierailukerralla lakrids.fi sivustolla käytetty selain ja IP- osoite rekisteröidään. Selaintyypin lisäksi käytössä oleva kieli, sijainti ja aikavyöhyke ovat tietoja joita kerätään. IP- osoite ja selaintiedot kerätään myös väärinkäytön estämiseksi.

8.4 Uutiskirje

8.4.1 Jos tilaat uutiskirjeen, henkilötiedot rekisteröidään suoraan Lakrids:lle. Jos et halua enää tilata uutiskirjettä, voit peruuttaa tilauksen ottamalla yhteyttä Lakrids:lle osoitteeseen [email protected]

8.5 Anonymiteetti

8.5.1 Lakrids käyttää anonyymia dataa asiakkaistaan mitä tulee tilastojen tekemiseen ja tutkimusmenetelmiin kehittäessään tuotteitaan ja prosesseja.

8.5.2 Lakrids anonymisoi henkilötiedot siten, ettei datan lähdettä voida identifioida. Esimerkiksi nimi, osoitetiedot tai henkilötunnus korvataan koodilla tai tunnistenumerolla siten ettei tietoja voida yhdistää itse henkilöön.

8.6 Yhteystiedot

8.6.1 Yhteystietoja päivitetään jatkuvasti. Sähköpostit, jotka voivat vaikuttaa oikeudellisen vaatimuksen ratkaisemiseen, on säilytettävä viiden vuoden ajan jonka jälkeen ne tulee poistaa. (poikkeuksena jos oikeudellinen vaatimus on esitetty tai Lakrids epäilee sellaisen nostettavan)

9. Evästeet

9.1 Keräämme evästeiden avulla sivustomme kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

9.2 Evästeet ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle, tabletille tai puhelimelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Evästeet eivät myöskään identifioi käyttäjiä, vaan ainoastaan koneen jota käytetään.

9.3 Käytämme sekä istuntokohtaisia, että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet säilyvät laitteellasi evästeeseen määritetyn ajan, jonka jälkeen evästeet poistuvat, joko automaattisesti, tai poistaessasi ne selaimestasi.

9.4 Vieraillessasi lakrids.fi sivustolla ensimmäistä kertaa, laitteesi vastaanottaa automaattisesti evästeitä, jotka lähetetään verkkopalvelustamme sinun selaimellesi. Evästetunnisteiden avulla voimme muun muassa tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet, millä sivuilla kävijät vierailevat ja mikä heidän selausmaansa on.

9.5 Käytämme tunnisteita ja niiden avulla kerättyjä tietoja mainonnan kohderyhmien muodostamiseksi, sekä mainonnan kohdentamiseksi ja mittaamiseksi. Pyrimme näyttämään kullekin käyttäjälle mahdollisimman kiinnostavia mainoksia.

9.6 Evästeet lisäävät käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta sivustolla. Niiden ansiosta voit tallentaa käyttäjätietosi, kuten salasanat, eikä sinun tarvitse kirjautua sivustolle joka kerta uudestaan. Halutessasi voit myös yhdistää sosiaalisen median kanavat, kuten facebook:in profiiliisi.

9.7 Kolmansien osapuolten käyttämät evästeet

 • Käytämme Google Analyticsin evästeitä mittaus- ja analyysitiedon keräämiseksi. Voit kieltäytyä evästeistä täällä.
 • Facebook: made by facebook
 • Twitter

9.8 Voit kuitenkin estää, sekä poistaa evästeet selaimen tai käyttämäsi laitteen asetuksista. Mikäli estät tai poistat evästeiden käytön, verkkosivustomme käyttömukavuus voi heikentyä, eikä verkkosivumme enää muista esimerkiksi kieliasetuksiasi. Toivomme että hyväksyt asettamamme evästeet, sillä ne auttavat meitä parantamaan sivustoamme.

9.9 Sinulla on aina mahdollisuus poistaa evästeet tietokoneeltasi

 • Miten poistat evästeet selaimelta Internet Explorer
 • Miten poistat evästeet selaimelta Mozilla Firefox
 • Miten poistat evästeet selaimelta Google Chrome
 • Miten poistat evästeet selaimelta Opera

9.10 Lakrids käyttää Google Analyticsin evästeitä mainonnan kohdentamiseen ja verkkopalveluidemme mittaus- ja analyysitiedon keräämiseksi. Evästeiden keräämät tiedot välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen käyttäytymistäsi lakrids.fi- sivustolla. Google voi myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos laki sitä vaatii tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

9.11 Useimmat selaimet antavat sinun poistaa evästeet Google Analytic:sta. Lue lisää Google Analytics evästeistä

9.12 Vierailemalla sivustolla lakrids.fi annat luvan evästeiden kerätä tietoa edellämainitulla tavalla. Jos haluat poistaa evästeet, voit tehdä tämän selaimesi asetuksissa.

10. Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää koskien tietosuojaselostetta, keräämäämme dataa tai mitä tahansa, ota vapaasti yhteyttä meihin joko postitse tai sähköisesti seuraaviin osoitteisiin:

Lakrids by Johan Bülow A/S CVR-nr: 33041586 Sydholmen 7 DK-2650 Hvidovre Danmark

T: [+45] 3217 6822 E: [email protected] W: lakridsbybulow.fi

11. Muutokset

11.1 Pidätämme oikeuden muuttaa edellä mainittuja tietoja milloin tahansa. Tästä syystä suosittelemme tarkistamaan tietosuojaselosteen sisällön säännöllisesti. Jos et hyväksy muuttuneita tietoja, pyydämme ettette käytä palvelujamme. Jos kuitenkin päätät jatkaa palvelumme käyttöä, hyväksyt tällöin muutokset tietosuojaselosteessamme.

12. Valvonta

12.1 Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Toimiston yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki Sähköposti: [email protected] Puhelinvaihde: 029 566 6700 Kirjaamo: 029 566 6768